Regulamin

 


I. Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

„Sprzedawca” – Przedsiębiorstwo Handlowe TEX Ewa Wojtera Budy Dłutowskie 5d 95-081 Budy Dłutowskie NIP: 7262414835 Regon: 101341480

„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.woolbean.com.pl oraz jej podstronach;

„Klient” – każdy internauta, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet;

„Użytkownik” – każdy, kto zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto za pośrednictwem którego może składać zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie;

„Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające składanie zamówień na towar znajdujący się w Sklepie;

§ 2

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę prowadzącego sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca umożliwia zawieranie przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą pod adresem: Budy Dłutowskie 5d 95-081 Budy Dłutowskie sklep@woolbean.com.pl

§ 5

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie jest możliwe po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta. Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co Użytkownik potwierdza stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.

§ 7

  1. Ceny produktów znajdujących się w na stronie Sklepu wyrażone w złotych polskich zawierają podatek VAT.

  1. Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

  1. O wysokości opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach związanych z realizacją umowy Sprzedawca poinformuje Klienta najpóźniej w chwili składania zamówienia.

  1. Podana w chwili składania zamówienia cena jest łączną ceną zamówionych towarów wraz z podatkami i nie ulegnie zmianie.

Klient zobowiązany jest we własnym zakresie do ponoszenia kosztów obsługi płatności internetowych.

§ 7a

  1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

  1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;

  1. posiadanie dostępu do sieci Internet;

  1. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies” (zasady wykorzystania plików cookies)

  1. posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.

  1. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

II. Złożenie, przyjęcie zamówienia i jego realizacja

§ 8

  1. Podmiotem upoważnionym do składania zamówień na towar znajdujący się w Sklepie jest Użytkownik, a więc każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto, za pośrednictwem którego może składać zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie.

  1. Rejestracja i założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

  1. Konto mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

  1. Jeden Użytkownik może założyć w Sklepie tylko jedno Konto.

  1. Rejestracja i założenie Konta wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

§ 9

  1. Osoba chcąca założyć w Sklepie Konto powinna wypełnić formularz rejestracyjny który stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

  1. W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon komórkowy, adres mailowy oraz hasło. Niepodanie ww. danych uniemożliwi rejestrację i założenie Konta.

  1. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.

  1. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie, niezbędna jest akceptacja Regulaminu, zapoznanie się z Obowiązkiem Informacyjnym oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu i założenia Konta.

  1. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje poprze kliknięcie ikony „Zarejestruj się” i stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy na zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu. Przyjęcie oferty Sprzedawcy powoduje zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu.

  1. Sprzedawca, po zawarciu umowy o korzystanie ze Sklepu, zgodnie z postanowieniami ustępu powyższego, na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyła wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.

  1. Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi edycję w Koncie informacji, których podanie jest niezbędne do rejestracji w Sklepie. Za pośrednictwem Konta możliwa jest również zmiana hasła do Konta.

§ 10

Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta jest na czas nieokreślony.

§ 11

1. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w przypadku:

a. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu;

b. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia działalności gospodarczej;

c. zmiany przez Sprzedawcę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej;

2. Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika podany na Koncie.

§ 11a

1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu w każdej chwili

2. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres e-mail: sklep@woolbean.com.pl

Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sprzedawcę.

3. Użytkownik może również wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu poprzez dokonanie czynności niezbędnych do usunięcia Konta i kliknięcie w opcję „Usuń Konto” znajdującą się na Koncie.

§ 12

  1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o korzystanie ze Sklepu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

  1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą na adres ul. Kilińskiego 121c/184 90-049 Łódź lub za pomocą poczty email: sklep@woolbean.com.pl

  1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz Konta można składać mailowo na adres: sklep@woolbean.com.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.

§ 13

  1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Konta

  1. Użytkownik może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

  1. Przedmiotem zamówień składanych przez Klienta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu.

  1. Użytkownik składając zamówienie dokonuje wyboru towaru określając rozmiar, kolor, a także liczbę sztuk zamawianych towarów.

§ 14

  1. Aby złożyć zamówienie klient musi wybrać towar znajdujący się na stronie Sklepu poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” zamieszczając w ten sposób towar w wirtualnym koszyku. Klient może kontynuować zakupy, dodawać lub usuwać z koszyka towary i przeglądać zawartość koszyka wybierając ikonę „Kontynuuj zakupy”.

  1. Aby sfinalizować zamówienie Klient musi kliknąć ikonę „Realizuj zamówienie” i wybrać sposób dostawy, metodę płatności oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, , adres dostawy, numer telefonu).

  1. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację, że jego ofertę przyjęto do wiadomości i oczekuje na potwierdzenie przez Sprzedawcę. Sprzedawca po potwierdzeniu dostępności wybranego towaru wyśle Klientowi wiadomość e-mail potwierdzając w ten sposób złożenie zamówienie i przyjmując je do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

  1. W innym przypadku tj. gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane lub nie może zostać zrealizowane na warunkach lub w sposób zgodny z ofertą, Sprzedawca poinformuje Klienta o tej sytuacji. Klient może wówczas zmodyfikować zamówienie (np. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia, rezygnując z pozostałej jego części albo zgodzić się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, jeżeli towar będzie dostępny w późniejszym czasie) lub zrezygnować z zawarcia umowy sprzedaży.

§ 15

1. Dostępne są następujące sposoby płatności: płatność przy odbiorze. Dostępne są następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska.

2. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

§ 16

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 17

Zamówienia realizowane będą w terminie 7 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia obejmuje od chwili wysłania tego maila potwierdzającego do Klienta przez Sprzedawcę do chwili przekazania zamówienia kurierowi.

III. Prawo do odstąpienia od umowy

§ 19

  1. Jeżeli Klient jest Konsumentem rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla zwracanego towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru.

  1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

  1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) lub korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać pocztą na adres Sprzedawcy lub na adres email Sprzedawcy wskazany w Reguminie.

  1. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie przekaże Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 19

1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego towaru oferowany przez Sprzedawcę).

2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 20

1. W przypadku odstąpienia Konsument od umowy ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

IV. Reklamacje

§ 21

  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

  1. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy Budy Dłutowskie 5d 95-081 Budy Dłutowskie Łódź lub za pomocą poczty email: sklep@woolbean.com.pl

  1. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis wad fizycznych i/lub prawnych towaru będących podstawą reklamacji.

  1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

V. Ochrona danych osobowych.

§ 22

Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. , (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

VII. Postanowienia końcowe

§ 23

1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł., za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.sklep@woolbean.com.pl Budy Dłutowskie 5d 95-081 Budy Dłutowskie Budy Dłutowskie 5d 95-081 Budy Dłutowskie

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.